კურსი

  • მიმართულება –  გრაფიკული დიზაინი

  • სასწავლო კურსის მოცულობა: (საკონტაქტო საათები, დღე) – 30  საკონტაქტო საათი, 15 დღე |

    ფინალური პროექტი- სამუშაო დრო ერთი კვირა

  • მეცადინეობის რაოდენობა: 15 მეცადინეობა